Facebook 

 

Напишіть нам   Реєстрація    Вхід

Малин, 1925: «Скарга Золотарських цілком безпідставна і породжена мріями…»

6.08.2020
Малин

Малинські хроніки: «въ Пенязевичахъ было совершено покушеніе на убійство сельского старосты Василія Друзя...»


У одному з номерів газети «Кіевлянинъ» 1907 року опублікована «кримінально-революційна» історія, яка сталася в селі Пинязевичі (Українка), де згадується багато прізвищ, які й нині відомі в селі.

У XV ст. на місці, де пізніше засноване село Пинязевичі, як на ймовірному шляху вторгнення турецько-татарських орд, будуються засіки, службу на яких несли «пеняжні» люди, тобто ті, хто отримував грошову винагороду з королівської казни — пеньондзи.

Їхнім завданням було попередження населення про наближення ворогів та організація опору. Між селами Пинязевичі й Любовичі, як свідчення про ті часи, збереглися високі могили-курганці, де було поховано загиблих після татарського набігу.

Нагадаємо, на початку XX ст. в селі нараховувалося 309 дворів, в яких проживало 1727 жит. В Пинязевичах діяли православна церква, церковно-приходська школа, водяний млин, магазин. Поміщик М. В. Маслов мав цегельно-кафельний завод продуктивністю 5 тис. штук цегли високої якості.

 С. ПЕНЯЗЕВИЧИ, Радомысльскаго уѣзда. (Корресп. «Кіевлянина»).

8 ноября, около 9 час. вечера, въ с. Пенязевичахъ было совершено покушеніе на убійство сельского старосты этого села Василія Друзя.

Покушеніе это произошло при слѣдующихъ обстоятельствахъ.

Въ с. Пенязевичахъ за послѣдніе 2 —3 года начала замѣчаться усиленная революціонная пропаганда. Появились прокламаціи, разныя печатныя революціонныя произведенія, газеты и проч. Пропаганда эта нашла себѣ благойі іятиую почву среди мѣстной молодежи, группировавшейся возлѣ братьевъ Дмитрія и Ивана Онопріенокъ (по уличному Болотенокъ).

Однимъ изъ видныхъ за правилъ -горлановъ этого кружка былъ Афанасій Могола (по уличному Печеный). Этотъ Печеный открыто проповѣдывалъ идеи чернаго передѣла, неповиновенія властямъ и т. н. модныхъ темъ. Въ виду крайне вреднаго вліянія на мѣстное населеніе, Печеный былъ но постановленію министра внутреннихъ дѣлъ сосланъ въ Архангельскую губернію. Тамъ Печеный докончилъ свое революціонное образованіе и, не забывая свой родной уголъ, дѣлился своимъ образованіемъ съ односельчанами, которымъ онъ высылалъ разнаго рода произведенія «товарищеской» печати. Пробывъ въ Архангельской губерніи нѣкоторое время, Печеный бѣжалъ оттуда, прибылъ въ Пенязевичи и нашелъ себѣ пріютъ въ домѣ упомянутыхъ Онопріенокъ. Тамъ въ кружкѣ своихъ «товарищей» братьевъ Онопріенокъ, братьевъ Григорія и Степана Михальцовъ, Потапа Иваніченко, Василія Бѣлаго и Федора Михальца, Печеный повѣствовалъ о своихъ впечатлѣніяхъ, о вольготномъ житье сосланныхъ, о всемогуществѣ революціонеровъ и о безсиліи властей. При этомъ онъ подчеркивалъ, что явился онъ въ Пенязевичи для сведенія счетовъ съ мѣстнымъ помѣщикомъ Н. В. Масловымъ и старостой Друземъ.

Несмотря на свои разговоры о «могуществѣ» революціонеровъ, Печеный при содѣйствіи Маслова и старосты Друзя былъ изловленъ, судимъ Кіевской судебной палатой и приговоренъ къ заключенію въ крѣпости. Это очень не понравилось его товарищамъ, которые начали поговаривать, что све дутъ счеты съ Друземъ. Къ этому прибавилось еще слѣдующее. Въ селѣ Пепязевичахъ начали получаться освободительныя газеты изъ Казани и другихъ поволжскихъ городовъ.

Газеты эти тюками въ нѣсколько фунтовъ шли не по почтѣ, а ручной передачей на Малинскую волость, откуда при надписи, дѣлаемой рукой волостного писаря «весьма срочно», поступали въ Пенязевичи для раздачи народонаселенію. Василій Друзь и этому помѣшалъ, доведя до свѣдѣнія подлежащаго началъства. Засимъ Друзь содѣйствовалъ открытію общественной лавки, чѣмъ подорвалъ существованіе мѣстнаго «торговаго дома» Горшки Гофмана, служившаго, кромѣ того, мѣстомъ тайной продажи водки и сборищъ для чтенія украинофильскихъ брошюръ. Все это окончательно вывело изъ себя «сознательныхъ товарищей» и они рѣшили покончить съ Друземъ.

Вечеромъ 8 ноября Дмитрій Болотенко-Онопріенко и Михалецъ явились въ хату Друзя и завели ссору съ нимъ, причемъ вытащили его изъ хаты на дворъ. Выбѣжавшую за своимъ мужемъ жену Друзя, злоумышленники такъ ударили чѣмъ-то по рукѣ, что вышибли руку въ локтѣ. Двумя крестьянами изъ с. Любовичъ, которые были въ гостяхъ у Друзя, Друзь былъ спасенъ отъ дальнѣйшаго избіенія. Вернувшись въ хату, Друзь надѣлъ крестьянскій пиджакъ и вмѣстѣ съ тринадцатилѣтнимъ сыномъ своимъ Александромъ отправился къ общественной лавкѣ, гдѣ онъ надѣялся встрѣтитъ сотскаго Ивана Костюченко, которому онъ приказалъ вмѣстѣ съ 10 десятскими слѣдить за порядкомъ въ селѣ въ виду храмового праздника.

На это разсчитывали злоумышленники. Сотскій Костюченко, который принадлежалъ къ ихъ компаніи, какъ только Друзь съ сыномъ показался на углу Дыняковскоіі и Друзевекой улицъ, свистнулъ. На этотъ свистъ со всѣхъ сторонъ выскочили злоумышленники, у навалились на Друзя и начали его бить, причемъ нанесли ему нѣсколько колото-рѣзанныхъ ранъ въ спину и животъ. Раны въ животъ проникали всю толщу кожи и мышцъ живота, причемъ щ двухъ мѣстахъ выпятился наружу сальникъ. Собравъ всѣ свои силы, Друзь вырвался отъ злоумышленниковъ и, обливаясь кровью, бросился бѣжать въ экономію Маслова. За нимъ побѣжалъ его сынъ, а за ними и злоумышленники. На шумъ изъ экономіи выбѣжалъ служащій Михаилъ Ёрамаръ и тѣмъ спасъ Василія Друзя и его сына отъ настигавшихъ злоумышленниковъ. На другой день на мѣстѣ происшествія были найдены ножны отъ кинжала изъ красной сафьянной кожи съ отломаннымъ наконечникомъ. Ножны эти были опознаны, какъ принадлежащія Дмитрію Онопріенко.

Вечеромъ того же 8 ноября, когда сынъ Василія Друзя Александръ возвращался съ Яковомъ Гордіенко изъ своей хаты въ экономію, его встрѣтили Гаврило Бѣлый и его сынъ Василій Бѣлый и, обращаясь къ Александру Друзю, сказали: «не покончили твоего отца сегодня, покончимъ его въ другой разъ; и тебѣ тоже будетъ, если будешь такой-же, какъ твой отецъ».

Это тотъ Василій Бѣлый, котораго Василій Друзь опозналъ въ числѣ нападавшихъ и который, по словамъ Друзя, «досунулъ» воткнутый Друзю Дмитріемъ Болотенкомъ въ животъ кинжалъ. 

 Читайте більше за тегом МАЛИНСЬКІ ХРОНІКИ

 * * *

 

 

Поділитися:

Коментарі

Логін: *
Пароль: *
Коментар: *
Відмінити
* Необхідна інформація